Category

Dokumenta

Program Pokreta – Novembar 2022

Građanski, demokratski, nadstranački i neformalni pokret Mail: gi21maj@gmail.com Web-site: www.gi21.maj.com Mobile: 067 402 895 i 069 255 955 Podgorica, Hercegovačka br. 13 PROGRAM POKRETA Novembar 2022 I Uvodne napomene GI „21.maj“ (u daljem tekstu: Pokret) osnovan je u duhu Proglasa iz decembra 2020. god. kojim su građani, kao odgovor na regresivnu, dramatičnu i zabrinjavajuću promjenu…

Read article
Nova pravila rada i organizovanja Pokreta – Oktobar 2022

   Građanski, demokratski, nadstranački i neformalni pokret Mail: gi21maj@gmail.com Web-site: www.gi21.maj.com Mobile: 067 402 895 i 069 255 955 Podgorica, Hercegovačka br. 13 PRAVILA ORGANIZOVANJA I ODLUČIVANJA Član 1. 1.1 Ovim Pravilima uređuje se način organizovanja i odlučivanja u GI „21.maj“ (u daljem tekstu: Pokret). 1.2 Ova Pravila važe za organe Pokreta na državnom i…

Read article
Savjet – Pravila rada

Preuzmite dokument PRAVILA ORGANIZOVANJA I ODLUČIVANJA Član 1. Ovim Pravilima uređuje se način organizovanja i odlučivanja u GI „21.maj“ – opštinska inicijativa u _____________ (u daljem tekstu: Pokret). Član 2. 2.1. Pokret je organizovan kao neformalni, građanski, demokratski, neideološki i nadstranački društveni pokret zasnovan na slobodnom i neograničenom pristupanju građana (individualno članstvo). 2.2. Pokret okuplja…

Read article
Savjet – Poslovnik o radu

Preuzmite dokument POSLOVNIK O RADU SAVJETA PREDMET POSLOVNIKA Član 1. Ovim Poslovnikom uređuje se način rada i odlučivanja u opštinskom Savjetu GI “21.maj” u _________________ (u daljem tekstu: Pokret).   SJEDNICE Član 2. 2.1. Savjet Pokreta radi i odlučuje na svojim sjednicama.2.2. Sjednice Savjeta se po pravilu održavaju uživo. Izuzetno, ukoliko to okolnosti ne dozvoljavaju,…

Read article
KO – Pravila za formiranje izborne liste

Preuzmite dokument Na osnovu člana 4. Pravila organizovanja i odlučivanja GI “21.maj” u ______________, opštinski Koordinacioni odbor GI “21.maj” na sjednici održanoj dana ___________ god. donio je slijedeću: PRAVILA formiranja Liste GI “21.maj”za opštinske parlamentarne izbore Član 1. 1.1. Odredbama ovih Pravila utvrđuje se način formiranja Liste kandidata/kinja GI „21.maj“ za lokalne izbore (u daljem…

Read article
KO – Pravila rada

Preuzmite dokument O D L U K A o funkcionisanju Koordinacionog odbora   I Principi rada i ovlašćenja Koordinacionog odbora   Član 1.   1.1. Koordinacioni odbor (u daljem tekstu: KO) u opštini _____________ je kolektivni organ koji ima ______ članova i bira ga Savjet Pokreta. 1.2. Mandat članova KO traje godinu dana. 1.3. KO…

Read article
KO – Poslovnik o radu

Preuzmite dokument PREDMET POSLOVNIKA Član 1. Ovim Poslovnikom uređuje se način rada i odlučivanja u Koordinacionom odboru GI “21.maj” u _________________(u daljem tekstu: KO).   SJEDNICE Član 2.   2.1. KO radi i odlučuje na svojim sjednicama.2.2. Sjednice KO se po pravilu održavaju uživo. Izuzetno, ukoliko to okolnosti ne dozvoljavaju, sjednice se mogu održati i…

Read article
Pokret – Pravila rada

Preuzmite dokument Član 1. Ovim Pravilima uređuje se način organizovanja i odlučivanja u GI „21.maj“ (u daljem tekstu: Pokret). Član 2. 2.1. Pokret je organizovan kao neformalni, građanski, demokratski, neideološki i nadstranački društveni pokret zasnovan na slobodnom i neograničenom pristupanju građana (individualno članstvo).  2.2. Pokret okuplja građane koji imaju crnogorsko državljanstvo iz zemlje i inostranstva,…

Read article
Pokret – Profil

Preuzmite dokument I Društvena misija GI „21.maj“ (u daljem tekstu: Pokret) osnovan je u duhu decembarskog Proglasa kojim su građani, kao odgovor na regresivnu i zabrinjavajuću promjenu vlasti,  pozvani da podrže ideju o masovnom, neformalnom, društvenom i nadstranačkom Pokretu. Inicijativna grupa za formiranje Pokreta je kao uslov za osnivanje predviđela podršku od hiljadu osnivača što…

Read article
Pokret – Proglas

Preuzmite dokument Građanke i građani Crne Gore, Svjesni da se neodgovornim postupanjem nove vlasti podrivaju temeljne vrijednosti naše Države i ukupnog crnogorskog društva, dužni smo odbraniti tekovine na kojima se zasniva savremena Crna Gora, kao građanska, sekularna, evroatlantska, antifašistička, multietnička i multikonfesionalna zajednica slobodnih naroda i građana. Nasuprot tome, nova vlast svakodnevnim aktivnostima otvoreno poriče…

Read article