KO – Pravila za formiranje izborne liste

Na osnovu člana 4. Pravila organizovanja i odlučivanja GI “21.maj” u ______________, opštinski Koordinacioni odbor GI “21.maj” na sjednici održanoj dana ___________ god. donio je slijedeću:


PRAVILA
formiranja Liste GI “21.maj”
za opštinske parlamentarne izbore


Član 1.


1.1. Odredbama ovih Pravila utvrđuje se način formiranja Liste kandidata/kinja GI „21.maj“ za lokalne izbore (u daljem tekstu: Lista).
1.2. Predlog liste će se od strane Koordinacionog odbora utvrditi najkasnije do _________ 2022. godine.
1.3. Savjet Pokreta u Podgorici će najkasnije do _____________2022. god. usvojiti predloženu Listu.
1.4. Lista će se medijski i javno promovisati u kontinuitetu, sve do dana izbora, i to odmah nakon što Savjet potvrdi Listu.


Član 2.


2.1. Listu će sačinjavati ______ kandidat za odbornike na parlamentarnim izborima u ______________. Svi kandidati su dužni da uzmu učešće u predizbornoj kampanji Liste.
2.2. Svi kandidati moraju biti članovi GI „21.maj“.
2.3. U slučaju da GI „21.maj“ na izbore bude išao u savezništvu sa drugom ili drugim listama Koordinacioni odbor će srazmjerno dogovoru sa predizbornim partnerima prilagoditi broj kandidata za odbornike ispred GI „21.maj“.


Član 3.


3.1. Od ukupnog broja kandidata polovina kandidata će biti ženskog pola. Svaki drugi kandidat biće suprotnog pola u odnosu na prethodni pol.
3.2. Prilikom formiranja Liste naročito će se voditi računa o: nacionalnom, etničkom i (ne)religijskom opredijeljenju, uvažavanju različitih profesionalnih i ličnih svojstava predloženih kandidata, generacijskoj pripadnosti i angažovanju/aktivizmu u organima Pokreta/Pokretu u Glavnom gradu. Ovi kriterijumi će se posebno uzeti u obzir kod utvrđivanja prvih 10 kandidata na Listi.
3.3. Među prvih 15 predloženih kandidata najmanje 5 kandidata moraju biti članovi Pokreta koji pripadaju manjinskim narodima kao i manjinskim socijalnim grupama (LGBT, lica sa invaliditetom i sl.).
3.4. Svi izabrani odbornici sa Liste vršiće svoj mandat u trajanju od 2 godine, nakon čega će svoje mjesto ustupiti slijedećim kandidatima na Listi (princip rotacije mandata).


Član 4.


4.1. Listu će formirati Koordinacioni odbor na način što će se prethodno sprovesti procedura kandidovanja za Listu.
4.2. Kandidate za Listu može predložiti svaki član Pokreta u Glavnom gradu najkasnije do ___________ 2022. godine. Predlog može sadržati do 4 kandidata s tim da prilikom predlaganja kandidata isti sadrži najmanje polovinu kandidata suprotnog pola.
4.3. Prilikom predlaganja kandidata nije neophodna prethodna saglasnost predloženog kandidata. Svaki predlagač može i sebe kandidovati za Listu. Koordinacioni odbor može tražiti da svaki predloženi kandidat dostavi kratku biografiju (smjernice za sastavljanje kratke biografije će propisati Koordinacioni odbor).
4.4. Na osnovu ukupnog broja predloženih kandidata koji su prihvatili kandidaturu Koordinacioni odbor će većinom glasova i u skladu sa članom 3. ovih Pravila i Zakonom o izboru odbornika i poslanika utvrditi Predlog Liste i istu dostaviti Savjetu na usvajanje.
4.5. Prilikom utvrđivanja Predloga Liste Koordinacioni odbor će voditi računa o podršci koju su tokom kandidovanja dobili pojedini kandidati, njihovoj saglasnosti kao i spremnosti potencijalnih kandidata na politički aktivizam, rad u gradskom parlamentu i učešće u izbornoj kampanji.


Član 5.


5.1. Savjet Pokreta će predloženu Listu usvojiti u cjelini ali će predloženi redosljed kandidata moći podvrgnuti preferencijalnom izboru tako što će uz glasanje o Listi svaki član Savjeta moći da zaokruži 5 kandidata koje posebno preferira (otvorena lista).

5.2. Na osnovu glasanja iz stava 1. ovog člana utvrdiće se konačan redosljed na Listi, ali uz uvažavanje kriterijuma iz člana 3. ove Odluke.


Član 6.


Ova Pravila stupaju na snagu danom donošenja.