Savjet – Poslovnik o radu

POSLOVNIK O RADU SAVJETA


PREDMET POSLOVNIKA

Član 1.

Ovim Poslovnikom uređuje se način rada i odlučivanja u opštinskom Savjetu GI “21.maj” u _________________ (u daljem tekstu: Pokret).

 

SJEDNICE

Član 2.

2.1. Savjet Pokreta radi i odlučuje na svojim sjednicama.
2.2. Sjednice Savjeta se po pravilu održavaju uživo. Izuzetno, ukoliko to okolnosti ne dozvoljavaju, sjednice se mogu održati i elektronskim putem ili upotrebom audio-vizuelne komunikacije.
2.3. Sjednice Savjeta održavaju se najmanje jednom u četiri mjeseca ili po potrebi.
2.4. Na sjednice Savjeta pozivaju se i članovi Koordinacionog odbora Pokreta.
2.5. Koordinacioni odbor Pokreta administrativno pomaže predsjedniku Savjeta u sazivanju i održavanju sjednica Savjeta.

 

SAZIVANJE SJEDNICA
Član 3.

3.1. Savjet saziva i njegovim sjednicama predsjedava predsjednik Savjeta.
3.2. Predsjednik Savjeta, ukoliko je odsutan, može ovlastiti bilo koga od potpredsjednika da predsjedava sjednicama Savjeta.
3.3. Predsjednik Savjeta dužan je da sazove sjednicu na zahtjev najmanje 1/3 članova Savjeta kao i na na zahtjev Koordinacionog odbora.
3.4. Sjednice Savjeta sazivaju se elektronskim putem (mailom).


DOSTAVLJANJE MATERIJALA

Član 4.

4.1. Materijal za sjednicu sadrži: saziv (mjesto, datum i vrijeme održavanja sjednice ukoliko se sjednica održava uživo) sa predloženim dnevnim redom i dokumenta koja su neophodna za razmatranje predloženog dnevnog reda.
4.2. Materijal za sjednicu dostavlja se po pravilu najkasnije sedam dana prije dana održavanja sjednice ili izuzetno dva dana prije dana održavanja sjednice.

 

KVORUM

Član 5.

5.1. Savjet punovažno radi ukoliko je prisutna većina od njegovih članova.
5.2. Na početku sjednice predsjedavajući utvrđuje postojanje kvoruma neophodnog za punovažan rad Savjeta, što važi i u slučaju audio-vizuelne sjednice. Ukoliko se sjednica održava elektronskim putem (mail komunikacija) članovi Savjeta bi mailom potvrdili svoje prisustvo i svoje stavove povodom pojedinih tačaka dnevnog reda.

 

ZAPISNIK

Član 6.

6.1. O toku sjednice Savjeta vodi se zapisnik. Zapisničara određuje predsjedavajući sjednice.
6.2. Zapisnik sadrži: datum i mjesto održavanja sjednice (ili podatak da je sjednica održana elektronskim putem ili putem audio-vizuelne komunikacije), spisak prisutnih članova Savjeta i drugih prisutnih lica, utvrđeni dnevni red, pregled toka dnevnog reda, spisak donesenih odluka i potpis zapisničara.


UTVRĐIVANJE DNEVNOG REDA

Član 7.

7.1. Sjednice Savjeta održavaju se u skladu sa utvrđenim dnevnim redom.
7.2. Dnevni red Savjeta predlaže ovlašćeno lice za sazivanje sjednice (predsjednik ili neko od potpredsjednika).
7.3. Na početku sjednice utvrđuje se dnevni red koji se ne može mijenjati tokom održavanja sjednice.
7.4. Predloženi dnevni red smatra se usvojenim ukoliko za njega glasa ili ga putem maila potvrdi većina članova Savjeta.
7.5. U slučaju da se ne usvoji predloženi dnevni red predsjedavajući prekida rad Savjeta i istovremeno zaključuje sazvanu sjednicu.

 

RED NA SJEDNICAMA

Član 8.


8.1. Predsjedavajući vodi računa o održavanju reda na sjednicama.
8.2. U slučaju narušavanja reda predsjedavajući ima pravo da: opomene vinovnika, odstrani vinovnika sa sjednice ili prekine sjednicu.


ODLUČIVANJE

Član 9.

Savjet donosi punovažne odluke većinom glasova od ukupnog broja članova (apsolutna većina).

REVIZIJA POSLOVNIKA

Član 10.

10.1. Predlog za izmjene ili dopune Poslovnika ili donošenje novog Poslovnika može podnijeti najmanje 10 članova Savjeta.
10.2. Predsjednik Savjeta je dužan da na prvoj narednoj sjednici u dnevni red uvrsti predloženu reviziju Poslovnika

 

STUPANJE NA SNAGU

Član 11.

Ovaj Poslovnik o radu stupa na snagu danom donošenja.

 

 

Predsjedavajući,