KO – Pravila rada

O D L U K A

o funkcionisanju Koordinacionog odbora

 

I Principi rada i ovlašćenja Koordinacionog odbora

 

Član 1.

 

1.1. Koordinacioni odbor (u daljem tekstu: KO) u opštini _____________ je kolektivni organ koji ima ______ članova i bira ga Savjet Pokreta.
1.2. Mandat članova KO traje godinu dana.
1.3. KO radi i odlučuje kao izvršni kolektivni organ koji sprovodi tekuće aktivnosti Pokreta.
1.4. KO radi i odlučuje u skladu sa slijedećim principima: a) princip koordinacije rada (usklađivanje dogovorenih aktivnosti, stalna razmjena informacija i harmonizacija djelovanja), b) princip decentralizacije rada (autonomija članova KO u izvršenju preuzetih obaveza), c) princip povjerenja i solidarnosti između članova KO.
1.5. KO odlučuje o organizaciji i tekućem djelovanju Pokreta
1.6. Radom KO u skladu sa postavljenim principima rukovodi izvršni koordinator.

 

Član 2.

 

2.1. KO vodi: tekuće aktivnosti Pokreta, donosi poslovnik o svom radu, obezbjeđuje finansiranje Pokreta, donosi i sprovodi budžet Pokreta,  organizuje stručne i operativne timove u cilju kompetentnog i efikasnog djelovanja Pokreta, predlaže Savjetu listu za opštinske parlamentarne izbore, organizuje i sprovodi učešće Pokreta na izborima.

2.2. U slučaju da prije isteka mandata neko od članova podnese ostavku KO će kooptirati drugog člana. Svaki član KO ima pravo da predloži kandidata za novog člana KO.  

2.3. KO iz svog sastava bira koordinatore za najvažnije operativne poslove u Pokretu.

2.4. Koordinatori su ovlašćeni da formiraju posebne timove u cilju efikasnog, kompetentog i sveobuhvatnog djelovanja Pokreta.

 

Član 3.

3.1. KO radi i odlučuje na svojim sjednicama.

3.2. Sjednice KO se po pravilu održavaju uživo. Izuzetno, ukoliko to okolnosti ne dozvoljavaju, sjednice se mogu održati i elektronskim putem ili upotrebom audio-vizuelne komunikacije.

3.3. Sjednice KO održavaju se najmanje jednom mjesečno ili po potrebi.

3.4. Na sjednice KO pozivaju se i predsjednik i potpredsjednici opštinskog Savjeta GI “21.maj”.

 

Član 4.

Koordinatori mogu po potrebi održavati posebne sastanke u cilju efikasnog rada KO i realizacije akcionih planova koje donosi KO. 

Član 5.

5.1. KO punovažno radi ukoliko je prisutna većina od ukupnog broja članova (kvorum).

5.2. KO radi na sjednicama koje se po pravilu održavaju uživo, kao i elektronskim putem (mailom) ili putem audio-vizuelne komunikacije.

5.3. KO odluke donosi većinom od ukupnog broja članova (apsolutna većina – 8 članova). 

 

II Prava i obaveze članova Koordinacionog odbora

 

Član 6.

6.1. Članovi KO u skladu sa svojim profesionalnim afinitetima i znanjima imaju pravo da javno i medijski nastupaju u ime Pokreta.

6.2. Članovi KO imaju pravo da predlažu: javne i medijske inicijative (saopštenja za javnost, javno i medijsko djelovanje i reagovanje Pokreta), tekuće ideje i aktivnosti koje su vezane za nadležnosti KO. 

6.3. Članovi KO su dužni da u dogovorenim rokovima sprovedu preuzete obaveze.

6.4. Članovi KO koji ne obavljaju funkciju koordinatora preuzimaće konkretne zadatke u skladu sa mjesečnim akcionim planovima i dogovorima u KO.

6.5. KO će posebnom odlukom urediti pitanja i ovlašćenja koja se odnose na učešće Pokreta na političkim izborima.  

 

III Završne odredbe

 

Član 7.

7.1. KO odlučuje o izmjenama i dopunama ove Odluke vodeći računa o njenoj usklađenosti sa Pravilima organizovanja i odlučivanja u Pokretu.

7.2. Svaki član KO može da predloži izmjene i dopune ove Odluke.

 

Član 8.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja na sjednici KO.