Savjet – Pravila rada

PRAVILA ORGANIZOVANJA I ODLUČIVANJA

Član 1.


Ovim Pravilima uređuje se način organizovanja i odlučivanja u GI „21.maj“ – opštinska inicijativa u _____________ (u daljem tekstu: Pokret).


Član 2.


2.1. Pokret je organizovan kao neformalni, građanski, demokratski, neideološki i nadstranački društveni pokret zasnovan na slobodnom i neograničenom pristupanju građana (individualno članstvo).
2.2. Pokret okuplja građane koji imaju prebivalište i boravište u _________________.
2.3. Građani slobodno odlučuju o pristupanju ili istupanju iz Pokreta u opštini ________________.


Član 3.


3.1. Članovi Pokreta imaju pravo da: podnose prijedloge i inicijative vezane za opštinski rad i djelovanje Pokreta, učestvuju u njegovim organizacionim i programskim aktivnostima, budu kandidati i članovi organa Pokreta, kao i da biraju Savjet Pokreta. U Pokretu se vodi elektronski registar članova.
3.2. Pokret ima slijedeće organe: Savjet i Koordinacioni odbor.
3.3. Savjet ima ________ članova. Koordinacioni odbor ima __________članova i bira ga Savjet Pokreta.
3.4. Mandat članova Savjeta i Koordinacionog odbora traje godinu dana.


Član 4.


4.1. Savjet iz svog sastava bira svoje rukovodstvo koga čine: predsjednik i _________ potpredsjednika od koji najmanje jedan mora biti iz suprotnog pola. Savjet je organ Pokreta koji donosi: strateške programske odluke i dokumenta, donosi poslovnik o svom radu, odlučuje o načinu izbora Savjeta, rukovodstva Savjeta i Koordinacionog odbora, odlučuje o predloženoj građanskoj listi Pokreta ili koalicionoj listi koja bi učestvovala na opštinskim parlamentarnim izborima.
3.2. Radom Savjeta rukovodi predsjednik Savjeta.
3.3. Koordinacioni odbor iz svog sastava bira koordinatore za najvažnije operativne poslove u Pokretu. Koordinacioni odbor vodi: tekuće aktivnosti Pokreta, donosi poslovnik o svom radu, obezbjeđuje finansiranje Pokreta, donosi i sprovodi budžet Pokreta, organizuje stručne i operativne timove u cilju kompetentnog i efikasnog djelovanja Pokreta, predlaže Savjetu izbornu listu, organizuje i sprovodi učešće Pokreta na opštinskim izborima.
3.4. Radom Koordinacionog odbora rukovodi izvršni koordinator koga bira Savjet Pokreta.
3.5. U slučaju da prije isteka mandata neko od članova podnese ostavku Koordinacioni odbor će kooptirati drugog člana.


Član 5.


5.1. Savjet i Koordinacioni odbor punovažno rade ukoliko je prisutna većina od ukupnog broja njihovih članova (kvorum).
5.2. Savjet i Koordinacioni odbor rade na sjednicama koje se po pravilu održavaju uživo, kao i elektronskim putem (mailom) ili putem audio-vizuelne komunikacije.
5.2. Savjet i Koordinacioni odbor odlluke donose većinom od ukupnog broja njihovih članova (apsolutna većina).


Član 6.


6.1. Savjet Pokreta donosi, mijenja ili dopunjava ova Pravila.
6.2. Revizija ovih Pravila se vrši na prijedlog najmanje 10 članova Savjeta ili Korodinacionog odbora.


Član 7.


Ova Pravila stupaju na snagu danom donošenja.