KO – Poslovnik o radu

PREDMET POSLOVNIKA

Član 1.

Ovim Poslovnikom uređuje se način rada i odlučivanja u Koordinacionom odboru GI “21.maj” u _________________(u daljem tekstu: KO).

 

SJEDNICE

Član 2.

 

2.1. KO radi i odlučuje na svojim sjednicama.
2.2. Sjednice KO se po pravilu održavaju uživo. Izuzetno, ukoliko to okolnosti ne dozvoljavaju, sjednice se mogu održati i elektronskim putem ili upotrebom audio-vizuelne komunikacije.
2.3. Sjednice KO održavaju se najmanje jednom mjesečno ili po potrebi.
2.4. Na sjednice KO pozivaju se i predsjednik i potpredsjednici opštinskog Savjeta GI “21.maj”.

 

SAZIVANJE SJEDNICA
Član 3.

 

3.1. KO saziva i njegovim sjednicama predsjedava Izvršni koordinator KO.
3.2. Izvršni koordinator, ukoliko je odsutan, može ovlastiti bilo koga od članova KO da predsjedava sjednicama Savjeta.
3.3. Izvršni koordinator dužan je da sazove sjednicu KO na zahtjev najmanje 1/3 članova KO.
3.4. Sjednice KO sazivaju se elektronskim putem (mailom).


DOSTAVLJANJE MATERIJALA

Član 4.


4.1. Materijal za sjednicu sadrži: saziv (mjesto, datum i vrijeme održavanja sjednice ukoliko se sjednica održava uživo) sa predloženim dnevnim redom i dokumenta koja su neophodna za razmatranje predloženog dnevnog reda.
4.2. Materijal za sjednicu dostavlja se po pravilu najkasnije pet dana prije dana održavanja sjednice ili izuzetno dva dana prije dana održavanja sjednice.

 

KVORUM

Član 5.

 

5.1. KO punovažno radi i odlučuje ukoliko je prisutna većina od ukupnog broja njegovih članova.
5.2. Na početku sjednice predsjedavajući utvrđuje postojanje kvoruma neophodnog za punovažan rad Savjeta, što važi i u slučaju audio-vizuelne sjednice. Ukoliko se sjednica održava elektronskim putem (mail komunikacija) članovi KO bi mailom potvrdili svoje prisustvo i svoje stavove povodom pojedinih tačaka dnevnog reda.


ZAPISNIK

Član 6.

 

6.1. O toku sjednice KO vodi se zapisnik. Zapisničara određuje predsjedavajući sjednice.
6.2. Zapisnik sadrži: datum i mjesto održavanja sjednice (ili podatak da je sjednica održana elektronskim putem ili putem audio-vizuelne komunikacije), spisak prisutnih članova KO i drugih prisutnih lica, utvrđeni dnevni red, pregled toka dnevnog reda, spisak donesenih odluka i potpis zapisničara.


UTVRĐIVANJE DNEVNOG REDA

Član 7.

 

7.1. Sjednice KO održavaju se u skladu sa utvrđenim dnevnim redom.
7.2. Dnevni red predlaže ovlašćeno lice za sazivanje sjednice (izvršni koordinator ili predsjednik ili od njega ovlašćeni član KO).
7.3. Na početku sjednice utvrđuje se dnevni red koji se ne može mijenjati tokom održavanja sjednice.
7.4. Predloženi dnevni red smatra se usvojenim ukoliko za njega glasa ili ga putem maila potvrdi većina od ukupnog broja članova KO.
7.5. U slučaju da se ne usvoji predloženi dnevni red predsjedavajući prekida rad KO i istovremeno zaključuje sazvanu sjednicu.


RED NA SJEDNICAMA

Član 8.8.1. Predsjedavajući vodi računa o održavanju reda na sjednicama.
8.2. U slučaju narušavanja reda predsjedavajući ima pravo da: opomene vinovnika, odstrani vinovnika sa sjednice ili prekine sjednicu.


ODLUČIVANJE

Član 9.

 

KO donosi odluke većinom od prisutnih članova na sjednici KO.

REVIZIJA POSLOVNIKA

Član 10.

 

10.1. Predlog za izmjene ili dopune Poslovnika ili donošenje novog Poslovnika može podnijeti najmanje 5 članova KO.
10.2. Izvršni koordinator je dužan da na prvoj narednoj sjednici u dnevni red uvrsti predloženu reviziju Poslovnika

 

STUPANJE NA SNAGU

Član 11.

 

Ovaj Poslovnik o radu stupa na snagu danom donošenja.

 

 


Predsjedavajući,

______________________