Nova pravila rada i organizovanja Pokreta – Oktobar 2022

   Građanski, demokratski, nadstranački i neformalni pokret

Mail: gi21maj@gmail.com Web-site: www.gi21.maj.com

Mobile: 067 402 895 i 069 255 955

Podgorica, Hercegovačka br. 13

PRAVILA ORGANIZOVANJA I ODLUČIVANJA

Član 1.

1.1 Ovim Pravilima uređuje se način organizovanja i odlučivanja u GI „21.maj“ (u daljem tekstu: Pokret).

1.2 Ova Pravila važe za organe Pokreta na državnom i opštinskim nivoima.

Član 2.

2.1 Pokret je organizovan kao građanski, demokratski, nadstranački i neformalni  pokret  zasnovan na slobodnom i neograničenom pristupanju građana (individualno članstvo). 

2.2 Pokret se finansira od članarine i dobrovoljnih priloga fizičkih i pravnih lica iz zemlje i inostranstva.

2.3 Pokret okuplja građane koji imaju crnogorsko državljanstvo iz zemlje i inostranstva, kao i građane iz crnogorske dijaspore i iseljeništva.

2.4 Građani slobodno odlučuju o pristupanju ili istupanju iz Pokreta. U slučaju da svojim nezakonitim postupcima, kompromitujućim javnim aktivnostima ili  stavovima suprotnim Programu Pokreta član nanosi štetu Pokretu nadležni organi Pokreta imaju pravo da takvog člana isključe iz Pokreta. 

Član 3.

3.1. Članovi Pokreta imaju pravo da: podnose prijedloge i inicijative vezane za rad Pokreta, učestvuju u njegovim organizacionim i programskim aktivnostima, biraju organe Pokreta na državnom i opštinskim nivoima, budu kandidati i članovi organa Pokreta na državnom i opštinskim nivoima.

3.2. U centrali Pokreta vodi se elektronski registar svih članova Pokreta, dok se u opštinskim odborima vodi elektronski registar članova u opštinskim odborima Pokreta. 

Član 4.

4.1 Pokret je organizovan na nivou Države, kao i Prijestonice, Glavnog grada i lokalnih samouprava (u daljem tekstu: Opštine). Pokret djeluje kao decentralizovana i demokratska organizacija slobodnih građana što uključuje autonomiju opštinskih odbora Pokreta. Opštinski odbori Pokreta se isključivo bave opštinskim pitanjima i lokalnim temama. Opštinski odbori Pokreta samostalno odlučuju o svom građanskom/društvenom djelovanju, javnim i medijskim nastupima, načinu finansiranju i eventualnom političkom angažovanju na području opština i ne zavise od centralnih organa Pokreta.

4.2 Svi članovi Pokreta u svakoj Opštini ujedno su i članovi lokalnog-opštinskog odbora. Članovi Pokreta u svakoj Opštini neposredno biraju opštinske savjete Pokreta od najmanje 15 članova (organi upravljanja nadležni za strateške odluke u vezi sa građanskim i političkim aktivizmom Pokreta). Opštinski savjeti Pokreta biraju svoje rukovodstvo (predsjednika i jednog ili više potpredsjednika savjeta) kao i opštinske Koordinacione odbore od najmanje 5 članova (operativni-izvršni organi nadležni za tekući i organizacioni rad kojim rukovodi izvršni koordinator izabran na prijedlog predsjednika opštinskog savjeta). Uslov za izbor opštinskih organa Pokreta je da u Opštini ima najmanje 30 članova Pokreta. U opštinama sa manje od 30 članova biraju se operativna tijela na čelu sa lokalnim koordinatorom Pokreta. Mandat opštinskih organa Pokreta traje 2 godine.     

4.3 Pokret može organizovati i svoje odbore u inostranstvu. 

Član 5.

5.1. Pokret na nivou Države ima sljedeće organe: Centralni Savjet i centralni Koordinacioni odbor. Centralni Savjet čine po funkciji predsjednici opštinskih savjeta i 51 član koga neposredno biraju svi članovi Pokreta. Centralni Savjet bira centralni Koordinacioni odbor od 15 članova. Članovi Koordinacionog odbora ne moraju biti članovi centralnog Savjeta.  

5.2. Mandat članova centralnog Savjeta i centralnog Koordinacionog odbora traje 2 godine.

Član 6.

6.1. Centralni Savjet iz svog sastava bira svoje rukovodstvo koga čine: predsjednik i 2 potpredsjednika od kojih jedan mora biti iz suprotnog pola. Savjet je organ Pokreta koji donosi: strateške programske odluke i dokumenta, usmjerava javno djelovanje i harmonizuje rad Pokreta, donosi poslovnik o svom radu, donosi odluku o obaveznoj članarini, odlučuje o načinu izbora novog Savjeta, donosi odluku o načinu izbora rukovodstva Savjeta i centralnog Koordinacionog odbora, odlučuje o eventualnom učešću Pokreta na političkim izborima na državnom nivou. Radom Savjeta rukovodi predsjednik Savjeta.

6.2. Centralni Koordinacioni odbor iz svog sastava bira koordinatore za najvažnije operativne poslove u Pokretu. Koordinacioni odbor vodi: tekuće javne i medijske aktivnosti Pokreta, inicira organizaciju Pokreta u opštinama, donosi pravila o svom funkcionisanju, donosi poslovnik o radu, odlučuje o djelovanju Pokreta na društvenim mrežama, obezbjeđuje finansiranje Pokreta na državnom nivou preko posebne fondacije, donosi i sprovodi centralni budžet Pokreta,  organizuje stručne   timove u cilju kompetentnog djelovanja Pokreta, predlaže Savjetu listu/kandidate za bilo koje izbore na državnom nivou, organizuje i sprovodi učešće Pokreta na  izborima u slučaju samostalnog nastupa. Radom Koordinacionog odbora rukovodi izvršni koordinator koga bira Savjet na prijedlog predsjednika Savjeta. U slučaju da prije isteka mandata neko od članova podnese ostavku Koordinacioni odbor će na prijedlog izvršnog koordinatora kooptirati drugog člana.

Član 7.

7.1. Centralni Savjet i centralni Koordinacioni odbor punovažno rade ukoliko je prisutna većina od ukupnog broja članova (kvorum).

7.2. Savjet i Koordinacioni odbor rade na sjednicama koje se po pravilu održavaju uživo ili u slučaju potrebe elektronskim putem (mailom) ili putem audio-vizuelne komunikacije.

7.2. Savjet i Koordinacioni odbor punovažne odluke donose većinom od ukupnog broja prisutnih  članova.  

Član 8.

8.1. Centralni Savjet Pokreta donosi, mijenja ili dopunjava ova Pravila. 

8.2. Revizija ovih Pravila se vrši na prijedlog najmanje 10 članova Savjeta ili na prijedlog Koordinacionog odbora.

Član 9.

Ova Pravila stupaju na snagu danom donošenja.

23. novembar, 2022.god.