Pokret – Pravila rada

Član 1.

Ovim Pravilima uređuje se način organizovanja i odlučivanja u GI „21.maj“ (u daljem tekstu: Pokret).

Član 2.

2.1. Pokret je organizovan kao neformalni, građanski, demokratski, neideološki i nadstranački društveni pokret zasnovan na slobodnom i neograničenom pristupanju građana (individualno članstvo). 

2.2. Pokret okuplja građane koji imaju crnogorsko državljanstvo iz zemlje i inostranstva, kao i građane koji su dio crnogorske dijaspore i iseljeništva.

2.3. Građani slobodno odlučuju o pristupanju ili istupanju iz Pokreta.

2.4. Pokret je organizovan na nivou Države, Prijestonice, Glavnog grada i lokalnih samouprava.

2.5. Pokret može organizovati i svoje odbore u inostranstvu.

Član 3.

3.1. Članovi Pokreta imaju pravo da: podnose prijedloge i inicijative vezane za rad Pokreta, učestvuju u njegovim organizacionim i programskim aktivnostima, budu kandidati i članovi organa Pokreta, kao i da biraju Savjet Pokreta. U Pokretu se vodi elektronski registar članova Pokreta.

3.2. Pokret na nivou Države ima slijedeće organe: Savjet i Koordinacioni odbor. Savjet ima 81 člana. Koordinacioni odbor ima 15 članova i bira ga Savjet Pokreta.  Mandat članova Savjeta i Koordinacionog odbora traje godinu dana.

3.3. O organizaciji i djelovanju Pokreta na nivou Prijestonice, Glavnog grada i lokalnih samouprava, kao i u inostranstvu, odlučuje Koordinacioni odbor.

Član 4.

4.1. Savjet iz svog sastava bira svoje rukovodstvo koga čine: predsjednik i 4 potpredsjednika od koji najmanje jedan mora biti iz suprotnog pola. Savjet je organ Pokreta koji donosi: strateške programske odluke i dokumenta, donosi poslovnik o svom radu, odlučuje o načinu izbora Savjeta, rukovodstva Savjeta i Koordinacionog odbora, odlučuje o formiranju samostalne građanske liste koja bi učestvovala na parlamentarnim izborima kao i o bilo kojim drugim odlukama koje su vezane za političke izbore na svim nivoima državne i lokalne vlasti. Radom Savjeta rukovodi predsjednik Savjeta.

4.2. Koordinacioni odbor iz svog sastava bira koordinatore za najvažnije operativne poslove u Pokretu. Koordinacioni odbor vodi: tekuće aktivnosti Pokreta, donosi poslovnik o svom radu, obezbjeđuje finansiranje Pokreta preko posebne fondacije, donosi i sprovodi budžet Pokreta,  organizuje stručne i operativne timove u cilju kompetentnog i efikasnog djelovanja Pokreta, predlaže Savjetu listu za parlamentarne i eventualno druge izbore, organizuje i sprovodi učešće Pokreta na političkim izborima. Radom Koordinacionog odbora rukovodi izvršni koordinator. U slučaju da prije isteka mandata neko od članova podnese ostavku Koordinacioni odbor će kooptirati drugog člana.

Član 5.

5.1. Savjet i Koordinacioni odbor punovažno rade ukoliko je prisutna većina od ukupnog broja njihovih članova (kvorum).

5.2. Savjet i Koordinacioni odbor rade na sjednicama koje se po pravilu održavaju uživo, kao i elektronskim putem (mailom) ili putem audio-vizuelne komunikacije.

5.2. Savjet i Koordinacioni odbor odlluke donose većinom od ukupnog broja njihovih članova (apsolutna većina).  

Član 6.

6.1. Savjet Pokreta donosi, mijenja ili dopunjava ova Pravila. 

6.2. Revizija ovih Pravila se vrši na prijedlog najmanje 10 članova Savjeta ili Korodinacionog odbora.

Član 7.

Ova Pravila stupaju na snagu danom donošenja.