SAOPŠTENJE ZA JAVNOST-Prof. dr Veselin N. Ivanović

MINISTARSTVO PRAVDE MANIPULIŠE I PRIKRIVA ČINJENICE

Građanska inicijativa “21. maj”, društveni i nadstranački pokret građana i građanki Crne Gore, je

dužna da reaguje na komparativnu analizu sadržaja ugovora sa vjerskim zajednicama, a koju je

javnosti ponudilo Ministarstvo pravde.

Imajući u vidu ukupan sadržaj predstavljenog nacrta ugovora sa Srpskom pravoslavnom crkvom

(SPC) koji je višestruko sporan i neprihvatljiv za suverenu i sekularnu državu, ovom prilikom

želimo se, radi primjera, osvrnuti na nekoliko nedopustivih odredbi u ugovoru ali i predmetnoj

analizi Ministarstva pravde.

Analiza je nedostatna i predstavlja namjerno osmišljeni pokušaj da se umanji šteta i reakcije u

društvu nakon objavljivanja navodno usaglašenog teksta ugovora crnogorske Vlade sa SPC.

U analizi Ministarstva pravde nijesu objavljene preambule ostalih ugovora što je samo po sebi

indikativno i ukazuje na manipulaciju, prikrivanje činjenica i projektovano obmanjivanje javnosti.

U preambuli nacrta Ugovora sa SPC priznaje se kontinuitet ovoj crkvenoj zajednici sa sjedištem

u Beogradu od 1220. godine, iako to ne odgovara istorijskim činjenicama, i od “apostolskih

vremena” što je, u najmanju ruku, neozbiljno i neodgovorno i predstavlja prisvajanje skoro dva

milenijuma hrišćanstva u korist SPC. U daljem procesu, u cilju utvrđivanja pune istine, od SPC

treba tražiti da svoj kontinuitet i dokaže dostavljajući akt o svom osnivanju (hristovulju, najraniji

Tomos dobijen od strane Vaseljenske patrijaršije, ili neki sličan dokument), kao i da se javno

objavi Tomos iz 1922. godine koji implicitno tretira i pitanje trajanja SPC u Crnoj Gori.

Član 7, stav 3, ponuđenog Ugovora predviđa da Država “jemči Crkvi nepovredivost prava

svojine i državine nad …”. Ovog “jemstva” nema u ugovorima sa ostalim vjerskim zajednicama,

pa je Ministarstvo pravde dužno da javnosti pojasni ovu bitnu razliku i iz kojih je razloga ovako

važna činjenica prećutana.

Član 19, stav 3, Ugovor sa SPC sklapa se “na neodređeno vrijeme”, dok su ugovori sa svim

ostalim vjerskim zajednicama podložni izmjenama. Ovakav pristup dovodi u pitanje

ravnopravnost ostalih vjerskih zajednica i razotkriva namjeru Ministarstva pravde i Vlade Crne

Gore da po svaku cijenu privileguju SPC u odnosu na sve druge i ukazuje na bojazan da bi ova

manipulacija jednog dana stvarno mogla biti provjerena od strane demokratskih i istinski

sekularnih vlasti. Takođe, Ministarstvo pravde je dužno da odgovori na pitanje kako su uočeni

primjeri privilegovanja SPC u skladu sa Ustavom Crne Gore kojim su garantovana jednaka

prava svim vjerskim zajednicama.

Prof. dr Veselin N. Ivanović

, član centralnog Savjeta Građanske inicijative “21. maj”