Saopštenje – Pravni tim

V.d. direktor Uprave za katastar i državnu imovinu Koča Đurišić uputio je dopis gradonačelniku Prijestonice Cetinje i predsjednici skupštine u kojem stoji da povodom najave da će se na dnevnom redu skupštine Prijestonice Cetinje zakazanoj za 14.09.2021 godine naći građanska inicijativa vezano za vraćanje Cetinjskog manastira CPC obavještava ih da se pred Upravom za katastar i državnu imovinu vodi između ostalog i postupak pokrenut po zahtjevu Pravoslavne Mitropolije crnogorsko primorske br. 954-119-UPI-1061/2007 kojim je traženo da se izvrši ispravka upisa u listu nepokretnosti br. 915 KO Cetinje I na način što će se brisati upis Prijestonice sa pravom svojine 1/1 i Manastir Sveti Petar sa pravom korišćenja 1/1 i izvršiti upis svih nepokretnosti na Pravoslavnu Mitropoliju crnogorsko primorsku sa pravom svojine 1/1, i zaključuje da ovaj postupak nije pravosnažno okončan, te da se shodno članu 12 Zakona o državnom premjeru i katastru upis prava na nepokretnosti u katastru nepokretnosti vrši prema vremenskom redosledu zahtjeva za upis, a da pravno dejstvo prema trećim  lica teče od trenutka podnošenja zahtjeva za upis organu uprave.

 

            U odnosu na ovo tendeciozno, neprofesionalno, nestručno ponašanje v.d. direktora Uprave za katastar i državnu imovinu ukazujem na sledeće: Ispravkom greške se ne mogu pred organom uprave mijenjati vlasnička prava u odnosu na zainteresovana lica koja podnose zahtjev. To je stav Uprave za nekretnine, Upravnog i Vrhovnog suda Crne Gore. Ovo je opšte poznata činjenica da se ispravkom greške ne može vršiti preuknjižba ili mijenjanje svojinskih prava. To je dužan i mora da zna v.d. direktor Uprave za nekretnine i ovakvi zahtjevi se u startu odbijaju kao neosnovani. Članom 124 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti propisano je da ako su podaci iz rješenja o upisu netačno unijeti u katastar nepokretnosti, ispravka greške može se izvršiti po službenoj dužnosti ili po zahtjevu zainteresovanog lica, što jasno znači da se ne može izvršiti preuknjižba sa jednog nosioca prava svojine na drugog, već samo ispraviti očigledne greške u slovima i brojevima.

 

Iz tog razloga tražimo da nadležno državno tužilaštvo po službenoj dužnosti pokrene postupak protiv v.d. direktora Uprave za nekretnine Koče Đurišića zbog zloupotrebe službenog položaja.

 

U vezi Zaključaka Vlade kojima se nalaže Upravi za katastar i državnu imovinu da izvrši zabilježbu zabrane otuđenja i opterećenja u „G“ listu lista nepokretnosti br.915 Ko Cetinje I na svim katastarskim parcelama do okončanja promjene upisa u katastarskom operatu, kao i da odmah i bez  odlaganja izvrši ispravku upisanog nosioca prava svojine na način što će umjesto Prijestonice Cetinje kao nosioca prava svojine u „B“ listu Lista nepokretnosti br.915 KO Cetinje I vratiti upis na Državu Crnu Goru shodno rješenju Uprave za nekretnine Podgorica – Područna jedinica Cetinje br. 954-119-UPI-516/05 od 24.11.2005. godine, ističemo sljdeće>

 

            Navedeni zaključci se ne mogu realizovati u upravnom postupku, jer organ uprave odlučuje samo po zahtjevu stranke, a ovo nije zahtjev, a i da je zahtjev ne može se odlučivati po skraćenom postupku, jer u aktu nema dokaza na osnovu kojih se može utvrditi stanje stvari. U najblažoj varijanti organ je morao tražiti od Vlade pojašnjenje.

U pitanju je klasičan pravni puč, preuzimanje sudskog odlučivanja od strane Vlade, državno samovlašće, atak na pravni poredak i stvaranje opasnih situacija.

Ovakvim načinom odlučivanja o svojinskim pravima Vlada može u svakom momentu od bilo kog nosioca prava svojine, fizičkog ili pravnog lica prenijeti pravo svojine. Takođe, budući da je ovaj metod rada radi pod direktnim uplivom SPC, kako to da se organizuju litije i da je pravnim tim Mitropolije crnogorsko primorske eksplicitan zato što se o pravu svojine rješava u upravnom, a ne kako oni ističu i zahtjijevaju da se riješi u sudskom postupku. Zato ostaje nejasno kako v.d. Uprave za katastar i državnu imovinu nije uputio zainteresovane da svoje prava ostvare tužbom za brisanje upisa iz člana 124a Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ili da pred redovnim sudom izađe sa svojinskom tužbom.

 

Pravni tim GI „21. maj“