POBOLJŠATI VIDLJIVOST I ZNAČAJ ODBORNIKA U UPRAVLJANJU GLAVNIM GRADOM

Predsjednici Skupštine Glavnog grada dr Jeleni Borovinić Bojović uputio sam prijedlog da razmotri mogućnosti za određenja poboljšanja na službenoj stranici  Skupštine Glavnog grada Podgorice.

Predložio sam da se dopune određene rubrike/kategorije na sajtu pa da pored informacija o predsjednici, potpredsjedniku (dodati) i sekretaru Skupštine, postojeća rubrika “Odbornici” se preimenuje i redefiniše sadržajno.

Predložio sam da se ubuduće ta rubrika zove “Odbornici i odbornice” a da njen sadržaj, kao što je sada slučaj, ne podrazumijeva primarno podatke o partijama  pa tek onda samo imena odbornika pa potom i nazive i sastav klubova već da isključivo sadrži imena i prezimena odbornika_ca po azbučnom/abecednom redu (dakle ne po partijama). Pošto se pritisne na određeno ime, treba da se otvori dodatni sadržaj, ponovo ime i prezime tog odbornika_ce, fotografija odbornika_ce, njegova/njena kraća biografija, politička pripadnost tj. navod kojoj partiji ili grupi pripada (ako pripada), navodi se i članstvo i u radnim tijelima Skupštine i kontakt podaci pri čemu e-mail adresa obavezno.

Predložio sam da se na sajtu uvede i rubrilka o rasporedu i isplati sredstava političkim partijama i odbornicima i odbornicama a koja će uključivati mjesečne izvještaje koje može i treba da dostavlja nadležni Sekretarijat za finansije koji i brine o tim isplatama.

Smatram da predloženo poboljšava preglednost, transparentnost i ističe značaj, ulogu i odgovornost odbornika_ca koji ne trebaju i ne smiju biti u sijenci političkih partija. Kroz isticanje vidljivosti odbornika i odbornica, a ne primarno partija, ističemo i njihovu samostalnost i dostupnost građanima bez obzira na njihova uvjerenja i postepeno razgrađujemo nasljeđe partitokratije.

Uvažen je moj raniji prijedlog, i na tome sam zahvalan Stručnoj službi i predsjednici Skupštine, da se organizuje praktična obuka odbornika i odbornica kako bi rad gradskog parlamenta bio uspješniji i efikasniji.

Aleksandar Saša Zeković, samostalni odbornik u Skupštini Glavnog grada Podgorice i član Građanske inicijative “21. maj”