Odbor direktora Kliničkog centra nezakonit i nepotpun, zatražen nadzor Upravne inspekcije

Građanska inicijativa “21. maj” inicirala je danas pokretanje inspekcijskog nadzora zbog nezakonitog postupanja pri izboru odbora direktora javne zdravstvene ustanove Klinički centar Crne Gore (KCCG).

 

Inicijative za inspekcijski nadzor su jasne i argumentovane što će olakšati i ubrzati postupanje Upravne inspekcije koja je organizacioni dio Ministarstva javne uprave, digitalnog društva i medija. O podnijetim prijavama obaviještena je i resorna ministarka Tamara Srzentić zato što Upravna inspekcija nema praksu da o razmotrenoj inicijativi i ishodu inspekcijskog nadzora obavijesti podnosioce inicijative.

 

Građanska inicijativa “21. maj” je ukazala da je prilikom izbora članova novog Odbora direktora KCG, na sjednici Vlade od 25.02.2021. godine, došlo je do povrede Zakona o zdravstvenoj zaštiti. 

 

Postupajući suprotno članu 72 Zakona o zdravstvenoj zaštiti, ministarka zdravlja Jelena Borovinić Bojović je uputila dopis Zajednici opština da se u roku od jednog sata izjasne na njen prijedlog da se u Odboru direktora KCCG imenuje dr Rajko Karličić, iz Opšte bolnice Berane, kao član Odbora direktora ispred Zajednice opština. Na taj način je pokušala da izvrši neprimjeren uticaj na organe odlučivanja Zajednice opština predlaganjem člana ovog tijela upravljanja mimo svojih ovlašćenja, svjesno zloupotrebljavajući službeni položaj u svrhu kontrolisanja procesa donošenja odluka Odbora direktora KCCG.

 

Zajednica opština je, kao ovlašćeni predlagač, uputila dopis sa svojim prijedlogom kandidata za Odbor direktora.

 

Ministarka zdravlja je, potom, pozvala na sastanak predstavnika Zajednice opština kome je pokušala da pojasni razloge zbog čega neće dalje procesuirati njihov prijedlog, ne odustajući od sopstvene nezakonite zamisli.

Kako je Zajednica opština ostala pri svom prvobitnom prijedlogu i o tome obavjestila ministarku, Ministarstvo zdravlja je 01.06.2021. godine (!) obavjestilo Zajednicu opština da je prijedlog prema Vladi u pripremnoj fazi (?!).

 

Kako do danas Vlada nije uvažila i realizovala prijedlog Zajednice opština, a odbor direktora radi u nezakonitom i nepotpunom sastavu, Građanska inicijativa “21. maj” je inicirala inspekcijski nadzor nad postupanjem ministarke Jelene Borovinić Bojović, Ministarstva zdravlja Crne Gore i Vlade Crne Gore koji su u ovom slučaju bahato zanemarili odredbe Zakona o zdravstvenoj zaštiti, postupili nezakonito i pokušali autonomnim i nezavisnim predlagačima da nametnu svoje političko i kadrovsko rješenje.

 

Upravnoj inspekciji je, dodatnom inicijativom, ukazano i da je ministarka zdravlja, Borovinić Bojović, protivno pozitivnim propisima u Odbor direktora KCCG u ime zapošljenih u ovoj zdravstvenoj instituciji predložila, a Vlada imenovala, dr Miliju Miomovića. Uvaženi dr Miomović nije bio radno angažovan u ovoj ustanovi pa se postavlja pitanje kako onda može biti predstavnik zapošljenih i na koji način ostvaruje komunikaciju i saradnju sa zapošljenima.

 

Građanska inicijativa “21. maj” poziva nezavisne medije i civilno društvo koji prate rad javnog sektora da pojačaju svoju profesionalnu pažnju jer potpuno zanemarivanje odredbi Zakona o zdravstvenoj zaštiti, postaje pravilo novih zdravstvenih vlasti a ne izuzetak.